Asystentka stomatologiczna oraz higienistka stomatologiczna zawodem medycznym mającym uregulowanie normatywne

Rządowy projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych (druk nr 3138) został w dniu 18.8.2023 r. przekazany do podpisu przez Prezydenta RP. Wskazany projekt dotyczy uregulowania warunków i zasad wykonywania (17) zawodów medycznych, które dotychczas nie były objęte regulacjami ustawowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących doskonalenia zawodowego osób wykonujących zawód medyczny (ustawiczny rozwój zawodowy, rejestr – Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego) oraz odpowiedzialności zawodowej tych osób. Powyższym zakresem normowania zostały objęte m.in. osoby wykonujące zawód asystentki stomatologicznej ora higienistki stomatologicznej. Projektowane przepisy mają na celu wprowadzenie mechanizmu mającego zapewnić dostęp do wykonywania zawodu medycznego tylko profesjonalistom w danym zawodzie, którzy posiadają wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki lub kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje, wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego. Wykształcenie i kwalifikacje w tym zakresie zostały określone w załączniku do projektu ustawy, z uwzględnieniem dotychczasowych zmian w systemie kształcenia tych zawodów w celu zapewnienia, aby wszystkie osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe przed dniem wejścia w życie projektowanych przepisów, mogły wykonywać swój zawód. Wykształcenie lub kwalifikacje wymagane od asystentki stomatologicznej to 1) rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie asystentka stomatologiczna lub 2) rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego asystentka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie asystentka stomatologiczna. Wykształcenie lub kwalifikacje wymagane od higienistki stomatologicznej to 1) rozpoczęcie po dniu 30 września 2012 r. studiów w zakresie higieny dentystycznej i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera lub 2) rozpoczęcie przed dniem 1 października 2012 r. studiów na kierunku (specjalności) higiena dentystyczna (stomatologiczna) i uzyskanie tytułu zawodowego co najmniej licencjata albo inżyniera, lub 3) rozpoczęcie po dniu 31 sierpnia 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej i uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie higienistka stomatologiczna, lub 4) rozpoczęcie przed dniem 1 września 2019 r. szkoły policealnej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej i uzyskanie tytułu zawodowego higienistka stomatologiczna lub dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie higienistka stomatologiczna.

W odniesieniu do asystentki stomatologicznej oraz higienistki stomatologicznej zastosowanie nadal znajdują przepisy ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2139). Wejście w życie wskazanego na wstępie projektu ustawy nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych związanych z obowiązywaniem ustawy z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Projektowane przepisy określają formy, w jakich dana osoba, może wykonywać zawód:

  1. na podstawie umowy o pracę lub
  2. w ramach stosunku służbowego, lub
  3. na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub
  4. w ramach wolontariatu, lub
  5. jako podmiot leczniczy udzielający świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 10 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, z późn. zm.), lub
  6. w ramach działalności gospodarczej, w zakresie czynności zawodowych innych niż udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

W przypadku asystentki stomatologicznej wykonywanie tego zawodu medycznego polega na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie asystowania lekarzowi dentyście i utrzymania gabinetu w gotowości do pracy, natomiast w odniesieniu do higienistki stomatologicznej wykonywanie tego zawodu medycznego polega na wykonywaniu czynności zawodowych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia jamy ustnej oraz współuczestniczeniu w procesie leczenia.

Projektowana ustawa wymienia katalog warunków, których tylko łączne spełnienie pozwala na nabycie uprawnienia do wykonywania zawodu[1].

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa osób, którym są udzielane świadczenia zdrowotne, projektowane przepisy przewidują możliwość utraty uprawnienia do wykonywania danego zawodu medycznego w określonych w projekcie ustawy przypadkach, w tym m.in. prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe. Utrata tego uprawnienia skutkuje wykreśleniem z rejestru.

Analizowany projekt ustawy zdaje się regulować to co uregulowane na poziomie ustawowym i w sposób komplementarny być powinno. Jak bardzo regulacje normatywne będą odzwierciedlać potrzeby środowiska asystentek czy higienistek stomatologicznych okaże się po ich wejściu w życiu, na ten moment ustawa nadal jeszcze ma charakter projektu przepisów prawa, które nie mają statusu oczekujących na wejście w życie czy tym bardziej obowiązujących regulacji prawnych.

[1] Do wykonywania zawodu medycznego jest uprawniona osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) posiada pełną zdolność do czynności prawnych; 2) nie była prawomocnie skazana za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 3) korzysta z pełni praw publicznych; 4) wykazuje znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania danego zawodu medycznego oraz złożyła oświadczenie o następującej treści: „Oświadczam, że władam językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu medycznego.”; 5) posiada: a) wykształcenie uzyskane w systemie szkolnictwa wyższego i nauki, kwalifikacje uzyskane w systemie oświaty lub inne kwalifikacje, wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego, określone w załączniku do ustawy, i posiada dokument potwierdzający uzyskanie tego wykształcenia lub tych kwalifikacji lub b) kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego uzyskane w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2674 i 2770 oraz z 2023 r. poz. 605, 650, 658, 1234 i 1429. 3 Gospodarczym, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2023 r. poz. 334), lub c) dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji wymaganych do wykonywania danego zawodu medycznego wydany w państwie innym niż państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strona umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uznany w Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z przepisami o szkolnictwie wyższym i nauce, za równoważny odpowiedniemu polskiemu dyplomowi i tytułowi zawodowemu, lub d) kwalifikacje wymagane do wykonywania danego zawodu medycznego uzyskane przed dniem 1 stycznia 2021 r. w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uznane w Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie przepisów ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, lub e) dokument uprawniający do wykonywania danego zawodu medycznego uznany na mocy umowy międzynarodowej lub porozumienia; 6) posiada wpis do Centralnego Rejestru Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego.

 

Dr Natalia Piotrowska (dawniej Krej)

Doktor nauk prawnych, radca prawny, wpisany na listę radców prawnych we Wrocławiu (OIRP Wrocław), od 2006 r. prowadzi własną praktykę zawodową świadcząc obsługę prawną z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa unijnego, współpracuje z Uniwersytetem Wrocławskim oraz Wyższą Szkołą Handlową we Wrocławiu. Obsługę prawną wykonuje w języku polski oraz w języku angielskim. Autor licznych publikacji naukowych w postaci książek, komentarzy i artykułów w obszarze prawa cywilnego, prawa gospodarczego oraz prawa unijnego. Od 2017 r. radca prawny w Polskim Towarzystwie Stomatologicznym.

Poleć artykuł:
Pin Share
« »